Huisregels

 1. Het in bezit hebben, gebruik van en handel in soft- en harddrugs in en om het pand van het Mafcentrum is verboden. Het kan ontzegging van de toegang tot het Mafcentrum (tijdelijk danwel permanent) ten gevolg hebben.
 2. Het in bezit hebben en gebruik van wapens en/of voorwerpen die als zodanig kunnen dienen in en om het pand van het Mafcentrum is verboden. Het kan ontzegging van de toegang tot het Mafcentrum (tijdelijk danwel permanent) ten gevolg hebben.
 3. Het is verboden vernielingen aan te brengen aan goederen (waaronder glazen, jassen, bartoebehoren etc.) in en om het pand van het Mafcentrum. Het kan ontzegging van de toegang tot het Mafcentrum (tijdelijk danwel permanent) ten gevolg hebben.
 4. Indien geweigerd wordt mee te werken aan een drugs-, wapen- en/of leeftijdscontrole kan de toegang tot het pand van het Mafcentrum ontzegd worden.
 5. Indien bij een controle drugs en/of wapens aangetroffen worden, worden deze in bewaring genomen ter overdracht aan de politie.
 6. Men is verplicht om op eerste verzoek van een beveiligingsmedewerker cq. (interne) toezichthouder van het Mafcentrum een wettelijk legitimatiebewijs te tonen. Weigering kan ontzegging van toegang tot het pand van het Mafcentrum ten gevolg hebben.
 7. Verstoring van de orde in en om het pand van het Mafcentrum is niet toegestaan en kan leiden tot een ontzegging van toegang tot het pand van het Mafcentrum.
 8. Het is bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcoholische danken te bezitten en/of te nuttigen.
 9. Het Mafcentrum behoudt zich het recht bezoekers de toegang tot het pand van het Mafcentrum te ontzeggen.
 10. Bezoekers dienen te allen tijde instructies van beveiligingsmedewerkers cq. (interne) toezichthouders strikt op te volgen.
 11. Gepaste kleding gewenst.
 12. Het is verplicht jassen, helmen e.d. in de bewaakte garderobe in bewaring te geven. Het is niet toegestaan waardevolle voorwerpen (telefoon e.d.)in de jas te laten zitten. Indien deze in de jas blijven zitten is dat voor risico van de bezoeker.
 13. Het is verboden te roken in het gehele pand van het Mafcentrum. Eventuele boetes ten gevolge van overtreder van het rookverbod wordt op de roker verhaald.
 14. Het Mafcentrum bewaakt haar eigendommen met camera`s. Indien nodig worden deze beelden gedeeld met politie en justitie en kunnen als bewijsmateriaal dienen.
 15. Het is niet toegestaan beeldmateriaal (foto, film etc.) en/of geluidsopnames te maken en te verspreiden.
 16. Beeldmateriaal gemaakt door het Mafcentrum kan gebruikt worden voor promotiedoeleinden.
 17. Het mafcentrum waakt over uw privacy zoals beschreven in de privacy-policy op www.mafcentrum.nl.
 18. Bij betreding van het pand/terrein stemt men in met het alsdan geldende huisreglement.

Deze huisregels zijn opgesteld door het bestuur van het Mafcentrum. Toezicht op naleving hiervan is door het bestuur opgedragen aan de beveiligingsmedewerkers cq. (interne) toezichthouders.

Garderobe reglement

Dit reglement geldt enkel wanneer er sprake is van een betaalde garderobe, is de garderobe gratis is het gebruik volledig op eigen risico en is het Mafcentrum nooit aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen.

 1. Voor gebruik van de garderobe wordt €1,00 per item in rekening gebracht.
 2. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op de overeenkomsten tussen het Mafcentrum en de gebruikers van deze garderobe.
 3. Wij nemen maximaal 1 item per garderobenummer in bewaring. Meerdere items kunnen onder meerdere nummers in bewaring worden gegeven.
 4. Het is niet toegestaan waardevolle voorwerpen (telefoon e.d.) in de jas te laten zitten. Indien deze in de jas blijven zitten is dat voor risico van de bezoeker.
 5. Het Mafcentrum is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. Het Mafcentrum behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart het Mafcentrum van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items. Deze inhoud is dus ook niet verzekerd.
 6. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs (garderobenummer) vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van het Mafcentrum.
 7. Indien de bezoeker geen garderobenummer kan overhandigen, kan geen item retour worden gegeven en is het Mafcentrum op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Bij verlies van het garderobenummer zal het Mafcentrum zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden.
 8. Uiteraard zal het Mafcentrum zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. Het Mafcentrum kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.
 9. Het Mafcentrum is enkel aansprakelijk voor vermissing uit de garderobe tijdens de openingstijden van de garderobe. Items die na sluitingstijd blijven hangen, hangen dus op eigen risico van de bezoeker.
 10. Het Mafcentrum is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van het Mafcentrum is te allen tijde beperkt tot euro 50 per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan).
 11. Bij aansprakelijkstelling dient gebruiker het Mafcentrum formeel aansprakelijk te stellen en zal te allen tijde een kopie van het aankoopbewijs dienen kunnen te overleggen.
 12. Met het in ontvangst nemen van het ontvangstbewijs gaat de gebruiker van de garderobe akkoord met het garderobereglement van het Mafcentrum.
Scroll naar boven