Privacybeleid

Jongerensociëteit Mafcentrum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jongerensociëteit Mafcentrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Jongerensociëteit Mafcentrum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Jongerensociëteit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Vrijwillige inzet van Jongerensociëteit Mafcentrum
 • Deelname TWP

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De doorgegeven contactgegevens via de diverse vrijwilligersgroepen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jongerensociëteit Mafcentrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Start datum vrijwilliger;
 • Eind datum vrijwilliger;
 • Diploma’s (indien nodig).

Uw persoonsgegevens worden door Jongerensociëteit Mafcentrum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een vrijwilligersovereenkomst heeft en daarna voor 1 maand.
 • Van specifieke soorten vrijwilligers (bestuursleden) worden de naam en e-mailadres centraal bewaard na afloop van de vrijwilligersinzet ten behoeve van jubileumdoeleinden. Ieder persoon heeft het recht om zich van deze lijst te laten verwijderen.
 • Bij situaties waarbij maatregelen getroffen zijn in het kader van veiligheid, worden gegevens bewaard voor de periode dat er aangegeven is door het Stichtingsbestuur.

Verwerking van persoonsgegevens van leden van de TWP Mafcentrum

Persoonsgegevens van de deelnemers worden door Jongerensociëteit Mafcentrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Deelname theaterwerkplaats.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Veiligheid van de deelnemers te waarborgen en een passend programma te bieden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jongerensociëteit Mafcentrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Medische gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Jongerensociëteit Mafcentrum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men deelneemt aan de theaterwerkplaats en daarna voor periode van 6 maanden.
 • Bij situaties waarbij maatregelen getroffen zijn in het kader van veiligheid, worden gegevens bewaard voor de periode dat er aangegeven is door het Stichtingsbestuur.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming. Mochten we met uw toestemming gegevens verstrekken aan derden, dan moeten wij met de andere partij een verwerkersovereenkomst afgesloten hebben.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal

Deelname als vrijwilliger, lid van theaterwerkplaats en/of bezoeker aan de activiteiten van Jongerensociëteit Mafcentrum betekent dat er toestemming is gegeven tot het maken van beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal zal o.a. op onze website en de social media gebruikt worden. Er kan te allen tijde verzocht worden om gepubliceerde foto’s online te laten verwijderen.

Jongerensociëteit kan er dan ook voor kiezen de persoon onherkenbaar te maken. Een verzoek tot verwijdering dient schriftelijk ingediend te worden via onderstaande contactpersonen.

Tevens is in Jongerensociëteit Mafcentrum cameratoezicht. Deze beelden worden niet gebruikt voor social media. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt in kader van veiligheid.

Bewaartermijn

Jongerensociëteit Mafcentrum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Jongerensociëteit Mafcentrum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven van deelnemers TWP en vrijwilligers welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming kan gevolgen hebben voor de aanstelling van vrijwilliger en bezoeker van activiteiten.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Jongerensociëteit Mafcentrum
Pastoor Leursstraat 12
5993 CC Maasbree

[email protected]

Scroll naar boven